بازرگانی در دوره اشکانیان

۴۵,۰۰۰ تومان

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 400 صفحه
دسته بندی 13
تاریخ انتشار
شابک
قیمت 45000
زبان persian

فهرست مطالب


وارسی منابع
داده های باستان شناسی
منابع نوشتاری
پژوهشهای جدید
فصل نخست: اقتصاد هلنیستی و تحول شهرنشینی پساهخامنشی
عناصر جدید هلنیستی در شهرهای ایران
وضعیت شهرنشینی در دوره ی اشکانی
برآمد
یادداشت های فصل نخست
فصل دوم: مراکز اقتصادی و شهرهای کاروانی
مراکز اقتصادی
شهرهای کاروانی
برآمد
یادداشتهای فصل دوم
فصل سوم: بازرگانی زمینی
شاهراههای تجاری.
جاده ی ابریشم
گزارش ایزیدور خاراکسی
گزارش استرابو و پلینی
دادوستد داخلی
بازرگانی فرامرزی
مناسبات بازرگانی با سرزمین¬های باختری
جاده ی خاوری و رویای ابریشم
کالاهای بازرگانی
فرآوردههای درونمرزی
جانوران
فرآوردههای دامی
فرآوردههای کشاورزی
گُلها
درختان، گیاهان و سبزیها
دانههای رنگی و روغنی
میوه ها
خشکبار
نوشیدنیها
مواد خوشبو
دست سازهها
پارچه و پوشاک
سنگهای گرانبها
مواد کانی
(بَندَک (برده
کالاهای برونمرزی
صادرات
واردات
برآمد
یادداشتهای فصل سوم
فصل چهارم: بازرگانی دریایی
مسیرهای دریایی
کانونهای بازرگانی دریای پارس
کانونهای بازرگانی دریای سرخ و اقیانوس هند
کانونهای بازرگانی دریای مدیترانه
کانونهای بازرگانی دریای کاسپی و دریای سیاه
برآمد
یادداشتهای فصل چهارم
فصل پنجم: جایگاه بازرگانان در جامعه ی ایرانِ عصر اشکانی بازرگانان و دسته بندیهای اجتماعی
نقش گروههای قومی و مذهبی در فعالیتهای بازرگانی
ایزدان و باورهای مرتبط با بازرگانی
برآمد
یادداشتهای فصل پنجم
فصل ششم: رابطه¬ی حکومت و مبادلات بازرگانی
سیاستهای پولی و درمسراها
عوارض گمرکی و امنیت راهها
انواع وامها و قوانین خریدوفروش
سیاستهای بازرگانی و رابطه با حکومتهای محلی
تاثیر بازرگانی بر سیاست خارجی اشکانیان و رومیان
برآمد
یادداشتهای فصل ششم
سخن پایانی
یادداشتهای سخن پایانی
پیوستها
فهرستی از اصطلاحات مرتبط با اقتصاد و بازرگانی در دوره ی اشکانی
فهرستی از مهمترین کالاهای وارداتی و صادراتی در عصر اشکانی
منابع

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.