قراردادهای تجاری خارجی به همراه نمونه قراردادها

۱۵,۰۰۰ تومان

قرارداد تجاری خارجی، عبارتست از عقدی که جهت واردات، صادرات یا نمایندگی فروش و یا هر نوع تعهد دیگری که درمورد انتقال کالا یا خدمات بین دو یا چند نفر شخص حقیقی یا حقوقی یا سازمانهای دولتی در دو کشور مختلف منعقد میشود. قراردادهای تجاری خارجی از حیث موضوع متفاوتند و هر قرارداد شرایط و اوصاف خاص خود را دارد؛ بنابراین، مواد این نوع قراردادها متفاوتند. مطالعه موردی قراردادها نشاندهنده این موضوع میتواند باشد: مواد قرارداد نمایندگی از نظر وظایف نماینده (Agent's Function) با وظایف فروشنده یا صادرکننده در قرارداد صادراتی، و قرارداد SWAP و قرارداد خرید خارجی (Purchanse Contract) و... متفاوت میباشند.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک 9789644685064
قیمت 15000
زبان persian

فهرست مطالب

بخش اوّل: قرارداد نمایندگی ..............................................
(
Commercial Agency Contract)

کلیات...............................................................................

قراردادهای تجاری خارجی..................................................

موضوع قراردادها...............................................................

ریسک در قراردادهای تجاری خارجی....................................

راههای کاهش Risk در قراردادهای تجاری خارجی..................

صادرات...........................................................................

Bond, Guarantee, Warranty (ضمانتنامهها و وارانتی و باند)........

ضمانتنامه.......................................................................

وارانتی.............................................................................

ضمانتنامه ارزی...............................................................

انواع ضمانتنامهها.............................................................

مواد قرارداد نمایندگی.........................................................

آشنایی با مندرجات قرارداد نمایندگی....................................

 ـ هدف از تنظیم قرارداد نمایندگی:.......................................

ـ منطقه.............................................................................

ـ وظایف نماینده................................................................

ـ خاتمه قرارداد.................................................................

فسخ یا خاتمه پیش از موعد.................................................

تبلیغات / نمایشگاه.............................................................

مطالعه قرارداد صادراتی از طریق نماینده فروش......................

بخش دوّم: قراردادهای خرید خارجی..................................
(
Purchase Contract)

کلیات...............................................................................

توضیح درمورد مواد قراردادهای خرید خارجی.......................

شرایط موضوع قرارداد........................................................

حمل و نقل .......................................................................

تعهدات فروشنده................................................................

ادعا Claim.........................................................................

تخلیه کشتی Vessel Discharge................................................

نکات قابل توجه در اعتبار اسنادی.........................................

در شرایط پرداخت نقدی (Cash):..........................................

ـ محل ساخت کالا (Origin).................................................

ـ تحویل کالا.....................................................................

ـ بستهبندی کالا .................................................................

ـ بیمه حمل و نقل...............................................................

ـ اسناد حمل و نقل.............................................................

ـ فورس ماژور...................................................................

ـ دموراژ...........................................................................

ـ مدت اعتبار قرارداد خارجی...............................................

ـ اطلاعات بانکی Banking Information....................................

ـ جریمه Penalty.................................................................

راههای جبران خسارت .......................................................

شرایط جبران خسارت.........................................................

ـ رهن کالا........................................................................

ـ عدم انتقال مالکیت...........................................................

ـ اجرای قرارداد Execution of contract....................................

ـ التزام به اجرای قانون  Non Circumvention............................

ـ قانون حاکم  Governing Law ..............................................

ـ قانون حاکم بر قراردادها....................................................

داوری Arbitration...............................................................

ـ واگذاری  Assignment.......................................................

ـ زبان  Language.................................................................

ـ امضاء قرارداد  Signatories..............................................

ـ تاریخ امضاء و اجرا و تنفیذ...............................................

ـ شرایط ویژه  Special Clause................................................

نمونه قرارداد خرید خارجی (به انگلیسی) با ترجمه مواد به فارسی

اهمیت اسناد حمل:                                                         

بخش سوّم: قرارداد صادراتی (SWAP)..............................

کلیات ..............................................................................

ـ روش‌های صادرات..........................................................

ـ صادرات قطعی:...............................................................

ـ صادرات مجدد (Re-Export)..............................................

ـ صادرات موقت...............................................................

صادرات  SWAP................................................................

محاسبات توجیه اقتصادی صادرات از طریق SWAP.................

قرارداد SWAP درمورد صادرات سیمان..................................

ماده 1) طرفین قرارداد.........................................................

ماده 2) موضوع قرارداد.......................................................

ماده 3) مدت، مقدار در قرارداد:...........................................

ماده 4ـ تعهدات طرفین قرارداد.............................................

ماده 5 ـ شرایط قرارداد:......................................................

ماده 6- فورس ماژور:.........................................................

ماده 7) فسخ قرارداد...........................................................

ماده 8) داوری...................................................................

ماده 9).............................................................................

قابلیت ارجاع دعوی به داوری...............................................

مرجع رسیدگی به اختلافات تجاری Arbitration Center...............

طرز تنظیم تقاضانامه داوری..................................................

راههای جبران خسارت در قراردادها......................................

نمونههایی از حکمیت درمورد حل اختلاف در قراردادها...........

حل اختلاف (Disputes).......................................................

بخش چهارم: قرارداد صادرات قطعی (Direct Export)...

کلیات...............................................................................

ـ صادرات قطعی................................................................

بازرسی کالا  Inspection.......................................................

زمینه بازرسی ـ شرکتهای بازرسی.......................................

مقررات مربوط به بازرسی کالا..............................................

ـ انتخاب شرکت بازرسی.....................................................

ـ مندرجات گواهی بازرسی..................................................

ـ هزینه بازرسی..................................................................

ـ گواهی بازرسی................................................................

ـ حمل به دفعات، گواهی بازرسی..........................................

دامنه بازرسی  PSI...............................................................

COI (دامنه بازرسی)............................................................

تعاریف Definition..............................................................

ترجمه قرارداد صادراتی (نمونه 1).........................................

قیر درجه 70/60.................................................................

ترجمه قرارداد صادراتی شماره (2).......................................

تعاریف............................................................................

«مادهها»............................................................................

منابع و ماخذ:........................................................................

سخن مولف

با توجه به پیچیدگی موضوع قراردادهای خارجی، قراردادهای خارجی، نمایندگی، خرید خارجی (واردات)، صادرات و SWAP در این مجموعه در چهار بخش مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا کلیات مربوط به این قراردادها آورده شده، بعد جهت مطالعه موردی نمونهای از قراردادها با ترجمه آنها مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع اطلاعاتی درمورد قراردادهای خارجی مجموعه اطلاعات قراردادهای خارجی میتواند در مذاکرات و عقد قراردادهای تجاری واردات، صادرات، نمایندگی مورد استفاده واحدهای تجاری و تولیدی دانشجویان رشتههای اقتصادی، بازرگانی، صنایع و حقوقی قرار گیرد.

مولف ـ ایرج زینالزاده

 

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.